Program Çıktıları

Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

Program Çıktıları

PÇ1      Matematik, fen bilimleri ve Tekstil Mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

PÇ2      Karmaşık Tekstil Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

PÇ3      Tekstil Mühendisliği ile ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

PÇ4      Tekstil Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

PÇ5      Karmaşık Tekstil Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

PÇ6      Bireysel çalışma, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi.

PÇ7      Türkçe ve en az bir yabancı dilde etkin iletişim kurma becerisi; tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme ve anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

PÇ8      Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

PÇ9      Meslekte profesyonellik ve etik sorumlulukları kavrama ve benimseme, Tekstil Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

PÇ10    İş hayatına yönelik uygulamalar; proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık

PÇ11    Tekstil Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.